Map of Serpukhov city

.

`96 , :    `96,  web: `99